top of page

                   ผู้บริหาร

ข่าวสาร และกิจกรรมในโรงเรียน

NEWS

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดตารางสอบกลางภาค

ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดตารางสอบปลายภาค

ปีการศึกษา 2559

ประการผลสอบคัดเลือกนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลดตาราง

ปลายภาค

ปีการศึกษา 2559

ประการผลสอบ ป.1

ประการผลสอบ ม.1

ดาวน์โหลดโลโก้โรงเรียน

โรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา

บ้านน้อยสามเหลี่ยม

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการสมัครเรียน

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

ได้ฝึกให้นักเรียนแสดงการเป็นผู้นำ

สอบการอ่านการเขียนระดับ ป.1-2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลด

แผนที่โรงเรียน

สอบเข้าเรียน อนุบาล-ป.6. และมัธยม

สอบการอ่านการเขียน ป.3-4

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คู่มือนักเรียน ปีการศึกษา

2558

รับรองการตรวจสอบภายใน

เข้าร่วมมหกรรมดนตรีเมโลเดียนอนุบาล ครั้งที่ 9

ณ ไอส์แลน์ฮอลล์  ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์

งานฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘

การยกระดับการศึกษา

เปิดห้องเรียน IEP

วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม

ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

DIS 1

DIS 2

วีดีทัศน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

bottom of page