top of page

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ภายในปี ๒๕๕๙  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม  จัดการศึกษาได้มาตรฐานชาติสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทยพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

 

 

  อัตลักษณ์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

“ยิ้มง่าย ไหว้งาม”

 

 

    อัตลักษณ์ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

“รับผิดชอบ  รอบรู้  เป็นครูจิตอาสา”

 

   

    เอกลักษณ์สถานศึกษา

“สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  จรรยางาม”

เพลงมาร์ชโรงเรียนพระมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม - ร้องหญิง

Unknown TrackUnknown Artist
00:00
bottom of page