top of page

ADMISSIONS

 

ปรัชญาของโรงเรียน

            “ก้าวหน้าเสมอ  ด้วยความรู้  คู่คุณธรรม”

               

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ภายในปี ๒๕๕๙  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม  จัดการศึกษาได้มาตรฐานชาติสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทยพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

 

 

อัตลักษณ์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

“ยิ้มง่าย ไหว้งาม”

 

 

อัตลักษณ์ครูโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

“รับผิดชอบ  รอบรู้  เป็นครูจิตอาสา”

 

 

เอกลักษณ์สถานศึกษา

“สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  จรรยางาม”

 

 

 

ค่านิยมองค์กร

“เป็นองค์กรที่มีชีวิต  พร้อมจิตเอื้ออาทร  มีอาภรณ์ คือความขยัน  ใจยึดมั่นหลักคุณธรรม”

bottom of page