top of page

พันธกิจ (Mission)

 

  • จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีประสบการณ์ มีความรู้ ทักษะที่จำเป็น และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  • ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และทักษะชีวิต

  • ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

  • ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  • ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

  • ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ

  • ส่งเสริมให้ผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษ

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

 

๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น

๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง

๓. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมขอนแก่น เขต ๑ ทุกคนมีจิตบริการ

๕. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด มีความเข้มแข็งเป็นกลไกลขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

bottom of page