top of page

ภาพประวัติโรงเรียน

๑. ข้อมูลทั่วไป

      ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียน มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๔/๕ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปราณี ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๓-๒๓๙๘๒๐ 

E-mail: : info@mht.ac.th,   website   www.mht.ac.th   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

       ๑.๒ เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

     ปัจจุบันบริหารงานโดย คุณพ่อเปโตรประวัติ  ญวนเหนือ เป็นผู้รับใบอนุญาต – ผู้จัดการ  ผู้อำนวยการ

     และนางสาวเสาวคนธ์           หันตุลา ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

 

ข้อมูลพื้นฐาน

เครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ

     โล่    หมายถึง สิ่งที่ป้องกันความชั่วร้ายและภัยอันตรายต่างๆ

     กางเขน     หมายถึง องค์พระมหาไถ่หรือพระธรรม

     ดาว ๕ ดวง  หมายถึง คุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่

  • ซื่อสัตย์ คือ การปฏิบัติตนทั้งการพูดและการกระทำที่ตรงกับความเป็นจริง

  • ขยัน คือ ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอครบครัน

  • อดทน คือ ความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือความยากลำบาก

  • รู้รัก คือ ให้ความเห็นอกเห็นใจ ความเอาใจใส่ ความเอื้ออาทร และความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น

  • สามัคคี คือ ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

     AD ASTRA   เป็นภาษลาติน แปลว่า สู่ดวงดาว

                   ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม

                   ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่

                   โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

           เป็นโรงเรียนคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ

                   แดงขาว

สีประจำโรงเรียนสีแดง สีขาว

สี แดง  หมายถึง  ความเสียสละ และเข้มแข็ง

สี ขาว  หมายถึง  ความรักที่บริสุทธิ์ต่อเพื่อน มนุษย์และความจริงใจ

ปรัชญาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

“ ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม ”

โรงเรียนมีตราของโรงเรียนดังนี้

และมีอักษรย่อ คือ ม.ถ.น.  อักษรย่อภาษาอังกฤษ คือ M.H.N.

bottom of page