top of page

 

กิจกรรมมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

วันที่ 9 มิถุนายน  2559

 

กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน  2559

 

กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่ 16 มิถุนายน 2559

กิจกรรมวันสุนทรภู่

24 มิถุนายน 2559

 

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

24 มิถุนายน 2559

 

กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

1 กรกฎาคม 2559

 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา

15 กรกฏาคม 2559

 

 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

18 สิงหาคม 2559

 

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม เพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

24 สิงหาคม 2559

 

ทัศนศึกษาชั้นมัธยมศึกษา จ.ชัยภูมิ

26  สิงหาคม 2559

 

กิจกรรม English camp

3-5 ตุลาคม ระดับ ป.4-6 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมวันลอยกระทง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
 

กิจกรรมวันพ่อ

        2  ธันวาคม 2559

 

กิจรรม Fun Fair 

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2559

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ+สามัญรุ่นใหญ่

27-28 ธันวาคม 2559

 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 13 มกราคม 2560

 

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2560

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

24 มิถุนายน 2559

 

กิจกรรมตลาดบาทเดียว

30 มิถุนายน 2559

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

11 สิงหาคม 2559

 

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

2 กรกฏาคม 2559

 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล 1-3 ณพิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติวิทยา ม.ขอนแก่น

19 สิงหาคม 2559

 

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

ณ พิพิธภันฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์

25 สิงหาคม 2559

 

กิจกรรมวันเกิดแม่พระ

16 กันยายน 2559

 

น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พฤศจิกายน 2559

 

กิจกรรมวันวชิราวุธ

24  พฤศจิกายน 2559

 

ฉลองวัดปฏิสนินิรมล บ้านน้อยสามเหลี่ยม

5  ธันวาคม  2559

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง

26 ธันวาคม 2559

 

กิจกรรมคริสตมาสครู

28 ธันวาคม 2559

 

กีฬาสีภายใน

17 กุมภาพันธ์ 2560

 

กิจกรรมบัณฑิตน้อย

วันที่ 11 มีนาคม  2560

 

กิจกรรมคริสมาส ณ วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล

วันที่ 24 ธันวาคม 2558

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง 

วันที่ 14 มกราคม 2559

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 15-16 มกราคม 2559

 

กิจกรรมมอบวุฒิบัตร ระดับ อนุบาล3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 6 มีนาคม 2559

 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ 

วันที่ 15-16 มกราคม 2559

 

กิจกรรมตลาดนัดวิชาการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

 

กีฬามหาไถ่สัมพันธ์ ครั้งที่ 7

วันที่ 10-11 มีนาคม 2559

 

กิจกรรม

วันที่ 

ปัจฉิมระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
 

กิจกรรมทัศนศึกษาครู บ้านกูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2559

 

กิจกรรมรดน้ำผู้สูงอายุ/วันสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2559

bottom of page